نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا شهرام شرقی

پست سازمانی : رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور ، زنبور عسل ، کرم ابریشم

شماره تماس : 05136228111 داخلی 239

 

لینک کوتاه