نام و نام خانوادگی : دکتر محمود محمدی

پست سازمانی : رئیس اداره تشخیص و درمان

شماره تماس : 05136228111 داخلی 292

 

 

لینک کوتاه