نام و نام خانوادگی : دکتر محمدعلی کامل فرزنی

پست سازمانی : رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی

شماره تماس : 05131674410

 

 

لینک کوتاه