محمدعلی رضایی

نام و نام خانوادگی : دکتر محمدعلی رضایی

پست سازمانی : مسئول بازرسی و ارزیابی عملکرد

شماره تماس : 05136228111 داخلی 234

 

 

لینک کوتاه