نام و نام خانوادگی : دکتر سیدعلی علوی مقدم

پست سازمانی : کارشناس مسئول آموزش و ترویج

شماره تماس : 05131674360

 

لینک کوتاه