تصمیم گیری الکترونیکی:  


اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی برای تحقق به اهداف، اجرای ماموریت ها و ارائه خدمت به مردم نیازمند توجه به تمامی مخاطبان خود می باشد، بدیهی است بدون توجه مردم و بدون دریافت بازخوردها، تعاملات دوسویه و انتخاب راهبردهای ارائه خدمت، سخت و ناممکن می گردد. ارائه خدمت به نحو شایسته زمانی امکان پذیر است که مخاطب، میزان رضایتمندی خود را از خدمات اعلام و مشارکت خود را کامل نماید. سازمانی در ارائه خدمت موفق تر است که بتواند نظرات، پیشنهادات و انتقادات مخاطبین خود را دریافت و بر اساس آن راهبردهای مناسب جلب رضایت را در چهارچوب قانون اتخاذ نماید.

اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی در راستای انجام ماموریت سازمانی خود در تلاش است با برنامه محوری، نگاه سیستمی و توان کارشناسی، خدمات خود را در چارچوب وظایف قانونی خود به بهترین شکل ممکن به مخاطبین ارائه نماید. در همین خصوص و به منظور جلب مشارکت های مردمی، اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی بر خود لازم می داند نظرات، پیشنهادات و انتقادات مردم به ویژه نخبگان، متخصصین، صاحب نظران، مدیران و کارشناسان را گردآوری و راهبردهای صحیح و همراه با افزایش کیفیت خدمات را تدوین نماید.

 بدیهی است نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کمک بزرگی در ایجاد شرایط مطلوب در خدمت رسانی بهتر اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی خواهد داشت.

بیاینیه راهبرد مشترک

لینک کوتاه