افزایش مشارکت بخش خصوصی در طرح های کنترل و پیشگیری از بیماری های دامی


گام برداشتن در راستای فراهم نمودن شرایط و اجرای اصل 44 قانون اساسی. یکی از مهمترین رویدادهای دامپزشکی بعد از انقلاب واگذاری بخش های خدمات دامپزشکی از جمله درمان و واکسیناسیون دامی جهت پیشگیری از بیماری های دامی، به بخش خصوصی می باشدابلاغ اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از یک سو، و مواجهه با بخش کثیر دانش آموختگان مقاطع مختلف دامپزشکی کشور که نسبت به پیش و حتی سال های ابتدایی دوران 40 ساله اخیر رشد فزاینده ای داشته، از سوی دیگر، لزوم فراهم نمودن بستر لازم برای پیاده سازی هرچه دقیق و کاملتر مفاد آن با هدف واگذاری بخشی از وظایف سازمان که جنبه حاکمیتی نداشته باشد، و در عوض، تقویت جایگاه نظارتی این سازمان، زمینه اشتغالزایی و جذب خیل دانش آموختگان و متقاضیان جویای کار در حوزه های مختلف بهداشتی، پیشگیری و نظارتی این سازمان را ایجاب نمود.یکی از مهمترین رویدادهای دامپزشکی بعد از انقلاب واگذاری بخش های خدمات دامپزشکی از جمله درمان و واکسیناسیون دامی جهت پیشگیری از بیماری های دامی، به بخش خصوصی می باشد. بطوریکه در سال 1396 از کل عملیات واکسیناسیون علیه بیماریهای واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام که بالغ بر 26 میلیون نوبت سر بوده است حدود 44 درصد آن توسط بخش خصوصی انجام شده؛ که این میزان در قبل از انقلاب بسیار ناچیز بوده است.علاوه بر این در سال 1386 برای اولین بار واکسیناسیون بروسلوز در قالب طرح توسعه خرید خدمات مایه کوبی بخش خصوصی به این بخش واگذار گردید. با این توضیح و در راستای تامین این هدف، حوزه بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی ضمن فراهم نمودن شرایط واگذاری بخش هایی از وظایف خود همچون دریافت، ذخیره و نگهداری واکسن در سطح شهرستانها به منظور انجام هرچه بهتر طرح های همزمان مایه کوبی، مبارزه با انگل های خارجی و داخلی دام و سمپاشی جایگاه دام سطح استان، نسبت به عقد قراردادهای گوناگون با شاغلین بخش خصوصی دامپزشکی اقدام و زمینه اشتغال را به خصوص در دهه سوم پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، فراهم نموده است. در حال حاضر تعداد 50 مرکز مایه کوبی بخش خصوصی با تعداد 284 نفر واکسیناتور در استان خراسان رضوی از محل طرح توسعه و مبارزه با انگل های خارجی و داخلی دام و سمپاشی جایگاه مشغول به کار شده اند.

افزایش مشارکت بخش خصوصی در طرح های کنترل و پیشگیری از بیماری های طیور

در حوزه طیور در سال 1396 از کل عملیات واکسیناسیون علیه بیماریهای واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام که بالغ بر 312  میلیون نوبت سر بوده است حدود 100 درصد آن توسط بخش خصوصی انجام شده؛ که این میزان در قبل از انقلاب بسیار ناچیز بوده است. با این توضیح و در راستای تامین این هدف، حوزه بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور ضمن فراهم نمودن شرایط واگذاری بخش هایی از وظایف خود همچون دریافت، ذخیره و نگهداری واکسن در سطح شهرستانها نموده و در حال حاضر تعداد 50 مرکز مایه کوبی بخش خصوصی با تعداد 284 نفر واکسیناتور در استان خراسان رضوی در این حوزه مشغول به کار شده اند.