فرم پیشنهادات دامپزشکی خراسان رضوی
 نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :  *
 سمت پیشنهاد دهنده :
 
 شماره تلفن :  *
 آدرس ایمیل :  
 موضوع پیشنهاد : *
 شرح وضعیت فعلی :
 مشکلات وضعیت موجود :
 شرح روش پیشنهادی :
 مزایا روش پیشنهادی :
 برآورد تقریبی هزینه (ریال ) اجرای پیشنهاد :  
 نتایج حاصل از پیشنهاد :
 ارسال فایل ضمیمه :

 کد امنیتی : متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*