توسعه خدمات الکترونیک

- به منظور توسعه خدمات الکترونیک به مردم و تحققق دولت الکترونیک اداره کل دامپزشکی سازمان دامپزشکی بخش اعظمی از خدمات خود را د رقالب توسعه دولت الکترونیک به شرح زیر ارائه می دهد .
1) سامانه یکپارچه قرنطینه سازمان دامپزشکی کشور و سامانه های مرتبط به منظور صدور گواهی حمل بهداشتی و قرنطینه ای و صدور مجوزهای واردات، صادرات و ترانزیت 

2) سامانه ردیابی دام زنده – پلاک کوبی

3) اتصال سامانه یکپارچه قرنطینه و امنیت زیستی به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی به منظور تسهیل در ترخیص فرآیند واردات و صاردات دام و فراورده های خام دامی

 

4) واگذاری بخشی از سامانه یکپارچه قرنطینه سازمان دامپزشکی کشور به منظور صدور گواهی حمل بهداشتی و قرنطینه ای به مسئولین بهداشتی در راستای اصل 44 قانون اساسی

5) سامانه پایش و مراقبت بیماریهای طیور وزنبور عسل( GIS ) به منظور رصد وپایش وضعیت واحد های پرورش طیور وزنبورستانها

 

6)دسترسی بخش خصوص به سامانه GIS  به منظور مشارکت در کنترل بیماریهای طیور