سمت
تلفن مستقیم

نلفن داخلی

نمابر

حوزه مدیریت 051-36228383 205 051-36228128
معاون سلامت 051-36228384 201 051-36228128
معاون توسعه و مدیریت منابع 051-36228384 202 051-36228128
اداره فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری 051-36232352 233 051-36228128
روابط عمومی 051-36228115 221 051-36233075