1396

 • دکتر احمد شریعتی
 • دکتر احمد شریعتی
 • سمت : مدیرکل
 • پایان خدمت : تاکنون
 • مدت تقريبی رياست :

1393

 • دکتر مجید روحانی نژاد
 • دکتر مجید روحانی نژاد
 • سمت : مدیرکل
 • پایان خدمت : آبان ماه 1396
 • مدت تقريبی رياست :

1389

 • دکتر ناصر مرگان ازغذی
 • دکتر ناصر مرگان ازغذی
 • سمت : مدیرکل
 • پایان خدمت : 9 شهریور 1393
 • مدت تقريبی رياست :

1384

 • دکتر سید محسن دستور
 • دکتر سید محسن دستور
 • سمت : مدیرکل
 • پایان خدمت : 29 فروردین ماه 1389
 • مدت تقريبی رياست :

1381

 • دکتر جعفر نویدمهر
 • دکتر جعفر نویدمهر
 • سمت : مدیرکل
 • پایان خدمت : 3 بهمن 1384
 • مدت تقريبی رياست :

1378

 • دکتر عباس صاحبی
 • دکتر عباس صاحبی
 • سمت : مدیرکل
 • پایان خدمت : 18 آذرماه 1381
 • مدت تقريبی رياست :

1372

 • دکتر سیدمحسن دستور
 • دکتر سیدمحسن دستور
 • سمت : مدیرکل
 • پایان خدمت : 2 مردادماه 1378
 • مدت تقريبی رياست :

1365

 • دکتر غلامرضا عصاریان
 • دکتر غلامرضا عصاریان
 • سمت : مدیرکل
 • پایان خدمت : 16 مهرماه 1372
 • مدت تقريبی رياست :

1363

 • دکتر حسن مقدسیان
 • دکتر حسن مقدسیان
 • سمت : مدیرکل
 • پایان خدمت : 17 آبان ماه 1365
 • مدت تقريبی رياست :

1362

 • مرحوم دکتر محمد کبیر
 • مرحوم دکتر محمد کبیر
 • سمت : مدیرکل
 • پایان خدمت : 9 دی ماه 1363
 • مدت تقريبی رياست :

1360

 • دکتر محمدعلی غضنفریان
 • دکتر محمدعلی غضنفریان
 • سمت : مدیرکل
 • پایان خدمت : 17 فروردین 1362
 • مدت تقريبی رياست :

1358

 • دکتر حسن مقدسیان
 • دکتر حسن مقدسیان
 • سمت : مدیرکل
 • پایان خدمت : 29 فروردین 1360
 • مدت تقريبی رياست :

1342

 • مرحوم دکتر بیوک اجودی
 • مرحوم دکتر بیوک اجودی
 • سمت : مدیرکل
 • پایان خدمت : 16 مهرماه 1358
 • مدت تقريبی رياست :