چاپ
ارسال به دوست

کتاب سیمای صادرات فرآورده خام دامی توسط دکترابراهیم طاهری رییس شبکه دامپزشکی شهرستان فیروزه تالیف شد

کتاب سیمای صادرات فرآورده خام دامی توسط دکتر ابراهیم طاهری رییس شبکه دامپزشکی شهرستان فیروزه نگارش وتوسط انتشارات آموزشی وپژوهشی بوعلی باشماره کتابشناسی ملی5806059 باتیراژ1000 جلد به چاپ رسیده که مشتمل بر دو بخش کلیات وصادرات می باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی، در بخش اول تعاریف سیستم های HACCPدر صنایع غذایی ونیزتعریف صادرات واهمیت ونقش آن درافزایش رفاه جامعه ورتبه ایران درتولید محصولات خام دامی  بررسی شده است. باتوجه به اینکه فرآوردهای خام دامی به دلیل اتکا به منابع داخلی وارزبری پایین آن در مقایسه باسایرصنایع کارخانه ای کشور می تواند ازجمله صنایع پیشرو درامرتولیدو صادرات واشتغال در برنامه های توسعه ای کشور به شمارمی آید،جایگزینی واردات وبررسی روش های صادرات این محصولات می تواندپشتیبان تولیدبیشتراین محصولات باشد.

دربخش دوم انواع استراتژی های صادراتی وویژگیهای صادرات مستقیم وغیرمستقیم وانواع روش های ورود متناسب با محصول فرآوردههای خام دامی به بازارهای بین الملل آورده شده است.


  • فایل پیوست :
  • کد خبر: ٢٤٣٥٩٥/
  • ١٠:٤٦ - 1398/06/24/
  • تعداد بازدید: 93

خروج