نسخه آزمایشی
 
 ضوابط و مقررات مربوط به تاسیس و بهره برداری از شعب یا شرکت های پخش دارو و واکسن چیست؟
 محل دسترسی به ضوابط و مقررات مربوط به تاسیس و بهره برداری از شعب یا شرکت های پخش دارو و واکسن کجاست؟
 سطح صدور و تمدید پروانه شرکت های پخش در ادارات کل تا چه اندازه می باشد؟
 چه شرکت هایی می توانند متقاضی فعالیت در حوزه توزیع دارو و واکسن باشند؟
 برای صدور موافقت اصولی و پروانه تاسیس و یا خط تولید جدید چه اقداماتی باید انجام شود؟
 مدارک گردش کار صدور موافقت اولیه ساخت دارورا توضیح دهید ؟
 برای تمدید پروانه ساخت دارو و مکمل چه اقداماتی باید انجام شود؟
 مراحل دریافت پروانه داروخانه ، درمانگاه ، ازمایشگاه ، مرکز مایه کوبی از اداره دارو و درمان چگونه است
 چگونه باید در سامانه سرت (سامانه صدور پروانه) ثبت نام کنیم ؟
 حداقل مساحت مورد نیاز برای سالن بسته بندی تخم مرغ مستقل چند متر است؟
 حداقل مساحت مورد نیاز برای سالن بسته بندی تخم مرغ وابسته چند متر است؟
 حداقل ظرفیت لازم برای بسته بندی تخم مرغ چند تن است؟
[2 ]   صفحه بعدی >>