آلایش خوراکی دام ( گوسفندی وگاوی ) 2-مرداد98
 آلایش خوراکی دام ( گوسفندی وگاوی ) مرداد98
 آلایش خوراکی سایر ماکیان (2) مرداد 98
 آلایش خوراکی سایر ماکیان مرداد 98
 آلایش خوراکی مرغ نیمچه گوشتی (2) مرداد 98
 آلایش خوراکی مرغ نیمچه گوشتی بدون آنتی بیوتیک 5-98
 آلایش خوراکی مرغ نیمچه گوشتی مرداد 98
 الصاق نمونه لیبل
 انواع تخم خوراکی(طیور ،ماکیان و...)مرداد98
 پروتکل های بهداشتی گام دوم فاصله گذاری هوشمند
 چرخکرده گوشت قرمز(گوسفندی و گاوی ) مرداد 98
 دستورالعمل های بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی 1397
 سایر ماکیان (2) مرداد 98
 سایر ماکیان مرداد 98
 فرم درخواست صدور و تمدید پروانه تولیداصلاحی دوبرگی
 فرم درخواست صدور و تمدید پروانه ساخت اصلاحی2
 فرم قرارداد مسئولین فنی بهداشتی - ماده 2
 گوشت شتر مرداد 98
 گوشت شتر مرغ مرداد 98
 گوشت گوسفندی و گاوی مرداد98
 گوشت ماهی ومیگو (تازه و منجمد) مرداد98
 گوشت ماهیان حرام (صرفا جهت صادرات) مرداد98
 گوشت مرغ کامل تخمگذار مرداد98
 گوشت مرغ کامل مادر تخمگذار مرداد98
 گوشت مرغ کامل مادر گوشتی مرداد98
 گوشت مرغ کامل نیمچه گوشتی بدون آنتی بیوتیک (2)5-98
 گوشت مرغ کامل نیمچه گوشتی بدون آنتی بیوتیک 5-98
 گوشت مرغ کامل نیمچه گوشتی مرداد98
 گوشت مرغ کامل نیمچه گوشتی-مرداد 98
 گوشت مرغ مادر تخمگذار ( تازه و منجمد) مرداد98
 گوشت مرغ مادر گوشتی(تازه و منجمد) مرداد98
 گوشت مرغ نیمچه گوشتی بدون آنتی بیوتیک (تازه-منجمد)
 گوشت مرغ نیمچه گوشتی بدون آنتی بیوتیک(تازه،منجمد)2
 گوشت مرغ نیمچه گوشتی(تازه و منجمد (2))مرداد98
 گوشت مرغ نیمچه گوشتی(تازه و منجمد) مرداد98