جعفر عطارباشی مقدم

نام و نام خانوادگی : دکتر جعفر عطارباشی مقدم

پست سازمانی : رئیس آزمایشگاه مرکزی

شماره تماس : 05136228111 داخلی 249

 

لینک کوتاه