نام و نام خانوادگی : دکتر سعید کوروش نژاد

پست سازمانی : رئیس اداره برنامه بودجه

شماره تماس : 05136228111 داخلی 222

 

 

لینک کوتاه