نام و نام خانوادگی : دکتر سعید کوروش نژاد

پست سازمانی : رئیس اداره برنامه بودجه

شماره تماس : 05131674310

 

 

لینک کوتاه