عباس خوشنویس

نام و نام خانوادگی : مهندس عباس خوشنویس

پست سازمانی : رئیس اداره فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری

شماره تماس : 05136228111 داخلی 233

 

 

لینک کوتاه