نام و نام خانوادگی : دکتر محمد رشتی باف

پست سازمانی : رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

شماره تماس : 05136228111 داخلی 243

 

 

لینک کوتاه