نام و نام خانوادگی : دکتر محمد رشتی باف 

پست سازمانی : معاون سلامت

شماره تماس : 05136228111 داخلی 201

 

 

لینک کوتاه