نام و نام خانوادگی : دکتر محمود قربانزاده

پست سازمانی : معاون سلامت

شماره تماس : 05136228111 داخلی 201

 

 

لینک کوتاه