تاریخ انتصاب

دی ماه 1399

دکتر جواد اعلمی
 • دکتر جواد اعلمی
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ انتصاب : دی ماه 1399
 • تاریخ اتمام ماموریت : تاکنون
 • مدت تقریبی ریاست :
تاریخ انتصاب

1396

 دکتر احمد شریعتی
 • دکتر احمد شریعتی
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ انتصاب : 1396
 • تاریخ اتمام ماموریت : دی ماه 1399
 • مدت تقریبی ریاست : 3 سال
تاریخ انتصاب

1393

دکتر مجید روحانی نژاد
 • دکتر مجید روحانی نژاد
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ انتصاب : 1393
 • تاریخ اتمام ماموریت : آبان ماه 1396
 • مدت تقریبی ریاست :
تاریخ انتصاب

1389

دکتر ناصر مرگان ازغذی
 • دکتر ناصر مرگان ازغذی
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ انتصاب : 1389
 • تاریخ اتمام ماموریت : 9 شهریور 1393
 • مدت تقریبی ریاست : 4 سال
تاریخ انتصاب

1384

دکتر سید محسن دستور
 • دکتر سید محسن دستور
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ انتصاب : 1384
 • تاریخ اتمام ماموریت : 29 فروردین ماه 1389
 • مدت تقریبی ریاست : 5 سال
تاریخ انتصاب

1381

دکتر جعفر نویدمهر
 • دکتر جعفر نویدمهر
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ انتصاب : 1381
 • تاریخ اتمام ماموریت : 3 بهمن 1384
 • مدت تقریبی ریاست : 3 سال
تاریخ انتصاب

1378

دکتر عباس صاحبی
 • دکتر عباس صاحبی
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ انتصاب : 1378
 • تاریخ اتمام ماموریت : 18 آذرماه 1381
 • مدت تقریبی ریاست : 3 سال
تاریخ انتصاب

1372

دکتر سیدمحسن دستور
 • دکتر سیدمحسن دستور
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ انتصاب : 1372
 • تاریخ اتمام ماموریت : 2 مردادماه 1378
 • مدت تقریبی ریاست :
تاریخ انتصاب

1365

دکتر غلامرضا عصاریان
 • دکتر غلامرضا عصاریان
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ انتصاب : 1365
 • تاریخ اتمام ماموریت : 16 مهرماه 1372
 • مدت تقریبی ریاست :
تاریخ انتصاب

1363

دکتر حسن مقدسیان
 • دکتر حسن مقدسیان
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ انتصاب : 1363
 • تاریخ اتمام ماموریت : 17 آبان ماه 1365
 • مدت تقریبی ریاست :
تاریخ انتصاب

1362

مرحوم دکتر محمد کبیر
 • مرحوم دکتر محمد کبیر
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ انتصاب : 1362
 • تاریخ اتمام ماموریت : 9 دی ماه 1363
 • مدت تقریبی ریاست :
تاریخ انتصاب

1360

دکتر محمدعلی غضنفریان
 • دکتر محمدعلی غضنفریان
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ انتصاب : 1360
 • تاریخ اتمام ماموریت : 17 فروردین 1362
 • مدت تقریبی ریاست :
تاریخ انتصاب

1358

دکتر حسن مقدسیان
 • دکتر حسن مقدسیان
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ انتصاب : 1358
 • تاریخ اتمام ماموریت : 29 فروردین 1360
 • مدت تقریبی ریاست :
تاریخ انتصاب

1342

مرحوم دکتر بیوک اجودی
 • مرحوم دکتر بیوک اجودی
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ انتصاب : 1342
 • تاریخ اتمام ماموریت : 16 مهرماه 1358
 • مدت تقریبی ریاست :
لینک کوتاه