جواد اعلمی

مدیر کل جواد اعلمی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس : بزرگراه آزادی ، نرسیده به بلوار میثاق ، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی ، ساختمان اداری ، طبقه اول ، حوزه مدیریت

محمد  رشتی باف

معاون سلامت محمد رشتی باف

تحصیلات : دکترای تخصصی

شماره تماس : 051-36228111

آدرس : بزرگراه آزادی ، نرسیده به بلوار میثاق ، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی ، ساختمان اداری ، طبقه اول

علیرضا هنری

معاون توسعه و مدیریت منابع علیرضا هنری

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس : بزرگراه آزادی ، نرسیده به بلوار میثاق ، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی ، ساختمان اداری ، طبقه اول ، حوزه معاونت توسعه

سعید کوروش نژاد

رئیس اداره برنامه و بودجه سعید کوروش نژاد

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس : بزرگراه آزادی ، نرسیده به بلوار میثاق ، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی ، ساختمان اداری ، طبقه اول ، حوزه مدیریت

عباس  خوشنویس

رئیس اداره فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری عباس خوشنویس

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس : 051-36228111

آدرس : بزرگراه آزادی ، نرسیده به بلوار میثاق ، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی ، ساختمان اداری ، طبقه اول

محمود قربانزاده

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی محمود قربانزاده

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس : بزرگراه آزادی ، نرسیده به بلوار میثاق ، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی ، ساختمان اداری ، طبقه اول

محمود محمدی

سرپرست اداره تشخیص و درمان محمود محمدی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس : بزرگراه آزادی ، نرسیده به بلوار میثاق ، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی ، ساختمان اداری ، طبقه اول

محمدرضا بهروزیان شریف

سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی محمدرضا بهروزیان شریف

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس : بزرگراه آزادی ، نرسیده به بلوار میثاق ، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی ، ساختمان اداری ، طبقه همکف

محمدعلی کامل

سرپرست اداره قرنطینه و امنیت زیستی محمدعلی کامل

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس : بزرگراه آزادی ، نرسیده به بلوار میثاق ، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی ، ساختمان اداری ، طبقه همکف

علیرضا شهرام  شرقی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور ، زنبور عسل ، کرم ابریشم علیرضا شهرام شرقی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس : بزرگراه آزادی ، نرسیده به بلوار میثاق ، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی ، ساختمان اداری ، طبقه همکف

غلامرضا  قنبری

کارشناس مسئول واحد آبزیان غلامرضا قنبری

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس : بزرگراه آزادی ، نرسیده به بلوار میثاق ، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی ، ساختمان اداری ، طبقه اول

جعفر  عطارباشی مقدم

رئیس اداره آزمایشگاه مرکزی جعفر عطارباشی مقدم

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس : بزرگراه آزادی ، نرسیده به بلوار میثاق ، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی ، آزمایشگاه مرکزی ، طبقه اول

محمدحسن خادمی

رئیس اداره امور مالی محمدحسن خادمی

تحصیلات : کارشناس

شماره تماس : 051-36228111

آدرس : بزرگراه آزادی ، نرسیده به بلوار میثاق ، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی ، ساختمان اداری ، حوزه معاونت توسعه

سید علی  علوی مقدم

کارشناس مسئول آموزش و ترویج سید علی علوی مقدم

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس : بزرگراه آزادی ، نرسیده به بلوار میثاق ، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی ، ساختمان اداری ، طبقه همکف

محمدعلی  رضایی

مسئول بازرسی و ارزیابی عملکرد محمدعلی رضایی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس : بزرگراه آزادی ، نرسیده به بلوار میثاق ، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی ، ساختمان اداری ، طبقه اول

ابوالفضل نجاریان

کارشناس مسئول اداره امور اداری ، رفاه و پشتیبانی ابوالفضل نجاریان

تحصیلات : کارشناس

شماره تماس : 051-36228111

آدرس : بزرگراه آزادی ، نرسیده به بلوار میثاق ، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی ، ساختمان اداری ، طبقه اول

هادی  زارعی

کارشناس مسئول روابط عمومی هادی زارعی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 051-36228111

آدرس : بزرگراه آزادی ، نرسیده به بلوار میثاق ، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی ، ساختمان اداری ، طبقه اول